Georgia's letter to Ross

Georgia Smith writes to Ross_Page_1.jpg
Georgia Smith writes to Ross_Page_2.jpg